Bądź inteligentny inaczej!

Gdy ktoś ma problemy w pracy i słyszę, że to dlatego, że nie jest tak inteligentny jak inni, bo nie ma ścisłego umysłu, to mnie to boli. Nie wiem czy wiesz, że inteligencja to nie tylko tak zwane IQ, a poza tym nie ona ma szczególny wpływ na umiejętność skutecznej komunikacji.

Na kompetencję komunikacyjną wpływają aż cztery rodzaje inteligencji – cztery spośród dziewięciu – kompetencja komunikacyjna jest ich wypadkową. Według Howarda Gardnera – psychologa i twórcy kompetencji wielorakiej istnieją rodzaje inteligencji takie jak:

  • Matematyczno – logiczna (IQ)
  • Ruchowa
  • Muzyczna
  • Wizualno – przestrzenna
  • Przyrodnicza

a także te, które szczególnie wpływają na to jak kompetentny komunikacyjnie jesteś, czyli:

  • Inteligencja językowa – umiejętność wypowiadania się i logicznego ujmowania zdarzeń. Wrażliwość na rymy, znaczenie słów i dźwięki. Świat rozumiany i obierany przez słowo.
  • Inteligencja interpersonalna (społeczna) – zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi, rozumienia innych ludzi, współodczuwania, komunikowania się, negocjowania i wypracowywania kompromisów. Świat postrzegany przez pryzmat drugiego człowieka.
  • Inteligencja intrapersonalna (intuicyjna) – wysoka samoświadomość zdolność do refleksji nad sobą, własnym zachowaniem i postępowaniem, motywacją i emocjami, tworzenie adekwatnego obrazu siebie i poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania. Świat postrzegany przez pryzmat własnej osoby.
  • Inteligencja emocjonalna – zdolność do rozpoznawania własnych uczuć i uczuć innych ludzi, motywowania i kierowania tymi emocjami. Pozwala na dojrzałe kontakty z innymi, pomaga walczyć ze stresem i odnaleźć się w trudnych sytuacjach.

Być może dlatego w większości firm do objęcia kierowniczego stanowiska nie wystarczy, że ktoś ma wysokie IQ, czyli korzysta z logiki, liczb, schematów, łatwo dostrzega relacje i połączenia pomiędzy informacjami, jest dociekliwy, systematyczny i dokładny, a także nie wystarczy znajomość obszaru, w którym ma zarządzać, ale trzeba także sprawdzić jego kompetencje nazywane potocznie miękkimi.

Dlatego do dogadania się potrzebujesz dostrzec i wykorzystać albo rozwijać siebie i szczególne rodzaje inteligencji. Nie wiesz jak? Zapraszam do siebie.